Generalforsamling 2021

Den 25. november 2021 kl. 18:00 afholdtes generalforsamling i Nyborg Fugleskydningsselskab af 1801 på Café Skt. Knuds Golfklub, Nyborg med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger regnskabet for 2020/2021.

4. Fastsættelse af kontingent og skydepenge for 2021/22.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – efter tur afgår 
Peter Klindt Eilertsen - modtager genvalg
Jan Nellemann          - modtager genvalg
Flemming Kjærulf      - modtager genvalg

6. Valg af suppleanter.

Bestyrelsen foreslår og indstiller:
Esben E. Andersen     - modtager genvalg
På valg er også:
Poul Bæk - modtager ikke genvalg, bestyrelsen indstiller Morten Rasmussen

7. Valg af revisor Lars Ove Hansen - modtager genvalg

8. Indkomne forslag.

8a Udnævnelse af Hans-Christian Dahl som æresmedem

8b Forslag til ændrong af love, bestyrelsens forslag vedlægges

8c Forslag til ændring af skydereglement, bestyrelsens forslag vedlægges

9. Eventuelt.

 

27 medlemmer var mødt til generalforsamlingen.

Referatet kommer.

Statsminister Hans-Christian Dahl bød velkommen til de fremmødte medlemmer med særlig velkomst til Fuglekongen, skydebroder og æresmedlem Johan Pohlmann.

Inden afvikling af generalforsamlingen bad Finansministeren forsamlingen om at rejse sig for at mindes og ære skydebroder og æresmedlem Jørgen Høiberg, der var gået bort siden generalforsamlingen i 2019. Forsamlingen holdt et minuts stilhed til ære for afdøde.

Generalforsamlingen blev herefter gennemført som følger:

Ad. 1. Valg af dirigent.
På forslag fra bestyrelsen valgtes skydebroder og indenrigsminister Benny Collenburg som dirigent. Dirigenten konstaterede, at der var sket lovlig og rettidig indkaldelse til generalforsamlingen, og at dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens love. Der var ikke indsigelser eller spørgsmål til generalforsamlingens afvikling fra forsamlingen.

Ad 2. Formanden aflægger beretning.
Statsminister Hans-Christian Dahls aflagde beretning om foreningens virke i det forgangne år. Corona-situationen satte sit præg på årets skydning. Det medførte bl.a., at årets skydning måtte rykkes til torsdag, den 13. august 2020. Onsdag, den 12. august 2020 fik vi endelig besked og accept fra Fyns Politi. Udmarchen fra Bastionen var af samme årsag aflyst i år i samråd med politiet. Der indløb flere afbud op til skydningen på grund af corona-epidemien. Der deltog endeligt 95 skytter til årets skydning, der i år foregik i godt vejr hele dagen.

25-årstegnet blev udleveret til skydebrødrene Christian Høngaard og Karsten Andersen.
40-års tegn blev udleveret til skydebrødrene Vagn Høngaard og Andreas Nielsen.
50-års tegn blev udleveret til skydebroder Per Nygaard Olesen.

Skydningen forløb godt i det gode vejr. Kl. 11:45 var der alene brystpladen tilbage. Frokosten blev på grund af de særlige omstændigheder afholdt i det fri. De inviterede gæster havde alle valgt at melde fra i år. Efter frokosten fortsatte skydningen mod brystpladen. Det viste sig nødvendigt at søge skydningen forlænget. Politiet gav tilladelse til fortsat skydning indtil kl. 20:50. Politiet tilbød at sende en vogn og skyde fuglen ned, hvis den ikke var skudt ned inden da. Heldigvis lykkedes det for æresmedlem skydebroder Johan Pohlmann at skyde brystpladen ned kl. 20:20 i 6. omgang ved skud nr. 514.

Der har været fin medlemstilgang. Der er for tiden 157 medlemmer.

Statsministeren takkede skydebrødrene Søren Salin, Peter Eilertsen og Benny Collenburg for igen i år at have sørget for sanghæftet til årets skydning. Der blev tillige rettet en tak til pianist Bjørn Elkjer for akkompagnementet ved frokosten og til bøssemager Brian Nielsen og hans hjælpere for årets indsats og tak til nummermand Simon for veludført gerning.

Der blev også rettet en tak til Selskabets trofaste sponsorer, der er nævnt på bagsiden af årets sanghæfte. Støtten fra sponsorerne bidrager til, at opkrævning af skydepenge kan holdes nede.

Endvidere rettede statsministeren en tak til Nyborg Kommune, Fyns Politi og pressen.
Der blev også rettet en tak til skydebrødrene for deres deltagelse, trofasthed og engagement, der er med til at sikre Selskabets fortsatte beståen.

Statsministeren takkede tillige ministeriet for samarbejdet i det forgangne år. Der blev rettet en særlig tak til æresmedlem, skydebroder og krigsminister Johan Pohlmann, der efter 42 år i bestyrelsen har valgt ikke at genopstille. Selskabet skylder Johan Pohlmann stor tak for det store arbejde, som han igennem årene har ydet i bestyrelsen og for Selskabet i øvrigt.

Afslutningsvis takkede Hans-Christian Dahl af som aftrædende statsminister med tak til Selskabet, da han har valgt efter 19 år som statsminister at træde ud af bestyrelsen.

Ingen ønskede beretningen taget under afstemning. Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad. 3. Kassereren aflægger regnskabet for 2018/2019.
Finansminister, skydebroder Peter Eilertsen udleverede genparter af det udfærdigede og reviderede regnskab for regnskabsåret 1. november 2019 til 31. oktober 2020 og redegjorde for regnskabet, der samlet udviser et overskud i foreningen på kr. 63.187,00. Årets fugleskydning udviser et underskud på kr. 19.634,00. Begge resultater er bedre end budgetteret. Selskabets egenkapital er ultimo kr. 117.089,00. Ministeriet finder årets resultat tilfredsstillende.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet. Ingen ønskede regnskabet taget under afstemning. Regnskabet godkendtes med akklamation.


Ad. 4. Fastsættelse af kontingent og skydepenge for 2019.
Ministeriet indstillede med henvisning til regnskabet, at kontingent til foreningen uændret blev kr. 625,00 årligt.
Vedrørende skydepenge indstillede ministeriet at skydepenge for 2020 uændret blev fastsat til kr. 775,00.
Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.


Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var:
Johan Pohlmann, Ivan Kruse og Benny Collenburg. Johan Pohlmann ønskede ikke at modtage genvalg.
Ivan Kruse og Benny Collenburg blev genvalgt for 2 år. Lars Michelsen blev nyvalgt til bestyrelsen for 2 år.
Hans-Christian Dahl havde tilkendegivet ønske om at udtræde af bestyrelsen. På bestyrelsens forslag valgtes Flemming Kjærulf for 1 år.


Ad. 6. Valg af suppleanter.
Bestyrelsen indstillede Poul Bæk og Esben E. Andersen.
Forsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag.


Ad. 7. Valg af revisor.
Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om genvalg til skydebroder Lars Ove Hansen.


Ad. 8. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.


Ad. 9. Eventuelt.
Skydebroder Dennis Krum takkede Hans-Christian Dahl for sit mangeårige virke som statsminister. Generalforsamlingen tilsluttede sig med akklamation.

Finansministeren takkede på vegne ministeriet de afgående medlemmer af ministeriet.

Der blev rettet særlig tak til æresmedlem Johan Pohlmann for hans indsats i bestyrelsen i 42 år og for hans virke for Selskabet i øvrigt. Generalforsamlingen tilsluttede sig med stående ovationer til Johan Pohlmann.

Finansministeren takkede tillige aftrædende statsminister Hans Christian Dahl for hans mangeårige virke for selskabet. Generalforsamlingen tilsluttede sig med akklamation.

Lars Michelsen takkede generalforsamlingen for valget.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Aftrædende statsminister takkede forsamlingen og afslutningsvis dirigenten for god og myndig afvikling af generalforsamlingen.

Herefter blev generalforsamlingen hævet.


© Copyright 2015-2022 - Nyborg Fugleskydningsselskab af 1801 - Email: